REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Walka Potworów”

organizowanej przez:

Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1 („Frito Lay”)


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizator Loterii Promocyjnej

Organizatorem Loterii Promocyjnej jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. (“Organizator”). Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru i wydał regulamin jej działania. Komisja Nadzoru czuwa nad prawidłowością urządzania Loterii Promocyjnej. W skład wewnętrznej Komisji Nadzoru wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

1.2. Czas trwania i zakres terytorialny Loterii Promocyjnej „Walka Potworów”

Loteria Promocyjna “Walka Potworów” organizowana jest w dniach od 03.03.2014 do 30.09.2014r., na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na zasadach podanych poniżej, na terenie całej Polski (“Loteria Promocyjna”). Dzień 01.08.2014r. jestostatnim dniem zgłaszania Organizatorowi Wygrywających Kart (decyduje data stempla pocztowego). Po upływie tego terminu prawa do zgłaszania wygranych wygasają.

1.3. Produkty oferowane w Loterii Promocyjnej

W Loterii Promocyjnej oferowane są wszystkie oryginalne produkty z oznaczeniem promocyjnym, dostępne w danym momencie w ofercie Organizatora:

- Chrupki Mr.Snaki Łapaki o smaku ser-pomidor o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Zębolce o smaku ser-ziemniak o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Oczaki o smaku orzech o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Gębolce o smaku pizza o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Maczugi o smaku ketchupu o gramaturze 24g, 48g i 80g,

zwane dalej łącznie „Produktami”, w planowanej łącznej ilości około 6,5 milionów sztuk.

1.4. Sprzedaż Produktów rozpoczyna się w dniu 03.03.2014 r. i trwa do 30.04.2014 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych z zastrzeżeniem, że dzień 01.08.2014 r. jest ostatnim dniem zgłaszania Organizatorowi Wygrywających Kart (decyduje data stempla pocztowego).

1.5. Wewnątrz części opakowań Produktów mogą znajdować się zafoliowane karty. Na przodach kart umieszczone są rysunki oraz charakterystyki mocy, umożliwiające grę. Na drugiej stronie kart znajduje się logo Walka Potworów oraz logo Mr.Snaki. Dodatkowo w niektórych paczkach znajują się karty i informacja o wygranej („Karta Wygrywająca”). Przy informacji o wygranej nagrodzie podany jest numer skrytki pocztowej, na którą należy wysłać w terminie do dnia 01.08.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) Wygrywającą Kartę w celu odebrania nagrody. W promocji dostępne są karty posiadające 25 wzory awersów i 2 wzór rewersu, w tym 1 wzór Karty Wygrywającej.

1.6. W promocji dostępnych jest ok. 2,4 mln kart oraz dodatkowo 100 kart wygrywających.

1.7. Jeżeli na karcie nie znajduje się żaden napis lub rysunek, może to być wynikiem jedynie błędu drukarskiego producenta kart. Wówczas, na zasadzie art. 560 §1 kodeksu cywilnego (rękojmi za wady produktu) posiadaczowi takiej karty Organizator wymienia taką kartę na nowy Produkt, taki jak ten, z którego pochodziła ww. karta. Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie listem poleconym wadliwej karty wraz z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem na nr skr. Poczt. Frito Lay, Skrytka pocztowa 19, 05-075 Warszawa Wesoła 1. Dzień 01.07.2014 r. jest ostatnim dniem, nadsyłania wadliwych kart, decyduje data stempla pocztowego. Karty wysłane do organizatora po 01.07.2014 r. oraz karty otrzymane po 20.07.2014 r wymieniane są na nowy Produkt, jednak bez możliwości uczestnictwa w loterii. Karty nadesłane do Organizatora po 01.08.2014 r., pomimo ich prawidłowego przesłania zgodnie z datą stempla pocztowego nie są wymieniane na nowy produkt.

Wszystkie karty wkładane do opakowań są zafoliowane.

1.8. Cel Loterii Promocyjnej

Loteria Promocyjna jest organizowana w celu promocji wyrobów Organizatora, zwiększenia świadomości marki wśród konsumentów oraz zwiększenia dystrybucji produktów oferowanych w Loterii Promocyjnej.

2. ZASADY ORGANIZACYJNE LOTERII PROMOCYJNEJ

2.1. Informacja o zasadach organizacji Loterii Promocyjnej

Promocja jest Loterią Promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009r (Dz.U. z 30.11.2009r, Nr 201 poz. 1540) i podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz w niniejszym regulaminie.

2.2. Udostępnienie treści Regulaminu

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowe www.mrsnaki.pl, pod numerem telefonu (22) 378 11 62 w godzinach 9.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku oraz w siedzibie Organizatora – Frito Lay Poland Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Zamoyskiego 24/26. Połączenie telefoniczne jest odpłatne zgodnie z obowiązującą taryfą operatora. Informacja o dostępności regulaminu na stronie internetowe www.mrsnaki.pl znajduje się na pasku promocyjnym umieszczonym na opakowaniach Produktów. Każdy uczestnik Loterii Promocyjnej może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby do Organizatora w czasie trwania Loterii Promocyjnej.

2.3. Warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej

2.3.1. Do nagrody uprawniona jest osoba fizyczna, która kupi Produkt i odnajdzie wewnątrz opakowania Produktu Wygrywającą Kartę oraz prześle ją do Organizatora najpóźniej do 1.08.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wygrywająca Karta uprawnia jej posiadacza do jednokrotnego zgłoszenia zamiaru odbioru nagrody i może dotyczyć wyłącznie jednej nagrody. Karty nadesłane do Organizatora po 14.08.2014 r., pomimo ich prawidłowego przesłania zgodnie z datą stempla pocztowego nie są uwzględniane.

2.3.2. Tylko autentyczna, niezniszczona i czytelna Wygrywająca Karta z informacją o nagrodzie uprawnia jej posiadacza do odbioru nagrody. Karty zawierające błędy drukarskie lub inne błędy, sfałszowane lub noszące ślady manipulacji lub nieodpowiadające, co do treści graficznej lub materiału/surowca użytego do ich produkcji wzorowi złożonemu u notariusza lub znajdujące się w stanie uniemożliwiającym Organizatorowi zweryfikowanie ich autentyczności lub w inny sposób nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają ich posiadaczy do żadnej nagrody.

2.3.3. Wzór Karty Wygrywającej został zdeponowany przez Organizatora przed rozpoczęciem Loterii Promocyjnej u notariusza. W przypadku sporu, co do ważności zgłoszenia ze względu na autentyczność Karty, decyzja Organizatora, oparta na materiale umożliwiającym weryfikację, złożonym u notariusza jest ostateczna i wiążąca.

3. NAGRODY

Dla celów Loterii Promocyjnej ufundowano 100 nagród rzeczowych w postaci

- 100 maskotek Potworków Mr.Snaki, wartość jednej nagrody wynosi 39,36zł brutto. Łączna wartość nagród wynosi 3936,00 zł brutto.

Nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość w gotówce.

4. SPOSÓB ODBIORU NAGRÓD

4.1. Chcąc odebrać nagrodę opisaną w pkt 3 powyżej, posiadacz Wygrywającej Karty winien w terminie do 01.08.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesłać Organizatorowi Wygrywającą Kartę wraz z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem na nr skr. Poczt. Frito Lay, Skrytka pocztowa 19, 05-075 Warszawa Wesoła 1. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji nagroda w ciągu 14 dni zostanie wysłana przesyłką pocztową na adres podany w zgłoszeniu.

4.2. Wszystkie listy, także niezawierające kart otwierane są komisyjnie.

4.3 Wszystkie nagrody w Loterii Promocyjnej zostaną wydane najpóźniej do dnia 25.08.2014 r.

4.4. Pobieranie oraz przetwarzanie danych osobowych od uczestników Loterii Promocyjnej następuje zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii Promocyjnej a w szczególności wydania nagród należy składać na piśmie, adresując do: Frito Lay, Skrytka pocztowa 19, 05-075 Warszawa Wesoła 1 z dopiskiem “Reklamacja – Promocja „Walka Potworów Mr.Snaki”. Reklamacje można składać do dnia 10.09.2014 r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania włączając
w to powiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji przez Komisję Nadzoru (zgodnie z datą stempla pocztowego). Odpowiedź na reklamacje odsyłana jest listem poleconym na adres podany na reklamacji. Reklamacje nadesłane do Organizatora po 20.09.2014 r. nie są uwzględniane, pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.

5.2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

W przypadku nagród wymienionych w pkt 3 powyżej zdobywca nagrody ma prawo dochodzić roszczeń związanych z wadami nagrody wyłącznie od producenta nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody, za które odpowiedzialność ponosi producent nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, z których korzysta Uczestnik.

7. PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

Roszczenia związane z udziałem w Loterii Promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie ewentualne spory w związku z organizacją Loterii Promocyjnej będą rozstrzygane polubownie przez Komisję Nadzoru. Wszelkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.

ZarządZAŁĄCZNIK NR 1

NAGRODA

WARTOŚĆ BRUTTO (PLN)

ILOŚĆ NAGRÓD

WARTOŚĆ (PLN) Z VAT

Maskotka Potwór Mr.Snaki

39,36 zł

100

3936,00 zł

Razem

-

-

3936,00 zł