Regulamin Loterii Promocyjnej „WALKA POTWORÓW 2”

zwany dalej „Regulaminem”.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii promocyjnej.

Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", jest prowadzona pod nazwą "Walka potworów 2".

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.

Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu„Organizatorem”, jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP 9521243023, REGON 017392461.

Loteria organizowana jest w celu promocji wyrobów Frito Lay Poland Sp. z o.o. wśród konsumentów.

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4. Obszar, na którym będzie urządzana Loteria.

Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Loterii.

Loteria trwa od dnia 04.08.2014 roku do dnia 28.11.2014 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 04.08.2014 roku i kończy w dniu 30.09.2014 roku lub wcześniej, po wyczerpaniu produktów promocyjnych.

7. Sprzedażą promocyjną objęte są następujące produkty firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o. :

- Chrupki Mr.Snaki Łapaki o smaku ser-pomidor o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Zębolce o smaku ser-ziemniak o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Oczaki o smaku orzech o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Gębolce o smaku pizza o gramaturze 19g i 108g,

- Chrupki Mr.Snaki Maczugi o smaku ketchupu o gramaturze 24g, 48g i 80g

- Chrupki Mr.Snaki o smaku zapiekanki o gramaturze 108g

zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.

Wewnątrz części opakowań Produktów Promocyjnych mogą znajdować się zafoliowane karty. W Loterii dostępne są 24 wzory kart do gry oraz 1 wzór karty wygrywającej nagrodę gwarantowaną.

W Produktach Promocyjnych znajduje się ok. 2,9 mln kart do gry oraz dodatkowo 100 kart wygrywających nagrodę gwarantowaną w Loterii.

DANE OSOBOWE

8. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata publikowane są na liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest AVANTI Lidia Rasztawickaz siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

UCZESTNICY LOTERII

9. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej„Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki Regulaminu.

10. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

11. Aby wziąć udział w Loterii należy w dniach od 04.08.2014 roku do 30.09.2014 roku dokonać zakupu Produktu Promocyjnego, a następnie sprawdzić, czy wewnątrz Produktu Promocyjnego znajduje się karta wygrywająca nagrodę gwarantowaną tj. posiadająca napis „Wygrałeś! Maskotkę Potworka Mr. Snaki”.

12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 11 Regulaminu.

13. W przypadku wygrania nagrody gwarantowanej, laureat musi do dnia 06.10.2014 roku przesłać przesyłką rejestrowaną na adres: Frito Lay, Skrytka pocztowa 19, 05-075 Warszawa Wesoła 1 z dopiskiem „Loteria” (dokumenty, które wpłyną do Organizatora po dniu 15.10.2014 r. nie są uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia) następujące dokumenty:

a) Dane osobowe laureata, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość);
b) Kartę wygrywającą nagrodę gwarantowaną.
c) Numer telefonu kontaktowego - nieobowiązkowo.

Laureat po wysłaniu ww. dokumentów jest zobowiązany zachować sobie dowód nadania przesyłki.

14. Jeśli laureat nie prześle w terminie określonym w pkt 13 wszystkich wymaganych dokumentów, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

NAGRODY W LOTERII

15. Wykaz nagród:

Nagroda gwarantowana w postaci maskotki Potworka Mr.Snaki o jednostkowej wartości 39,36 zł brutto – 100 nagród. Łączna wartość nagród wynosi 3.936 zł brutto.

16. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

17. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

18. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

19. Lista laureatów (w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) jest dostępna w siedzibie Organizatora.

WYDAWANIE NAGRÓD

20. Nagrody są wysyłane przesyłką pocztową lub kurierską najpóźniej do dnia 31.10.2014 r. na adres wskazany przez laureata zgodnie z pkt 13.

21. Warunkiem prawidłowego dostarczenia nagród jest przekazanie przez laureata prawidłowych, pełnych i aktualnych danych adresowych.

22. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

23. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia 14.11.2014 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).

24. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną) na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Walka potworów 2 – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.

25. Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 28.11.2014 roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

26. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

27. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

29. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mrsnaki.pl Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Walka potworów 2 - regulamin”.

30. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

31. Wzór karty wygrywającej nagrodę gwarantowaną jest zdeponowany przez Organizatora przed rozpoczęciem Loterii u notariusza. Karty nieautentyczne, sfałszowane lub noszące ślady manipulacji lub nieodpowiadające, co do treści graficznej lub materiału/surowca użytego do ich produkcji wzorowi złożonemu u notariusza lub znajdujące się w stanie uniemożliwiającym Organizatorowi zweryfikowanie ich autentyczności lub w inny sposób nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają ich posiadaczy do nagrody.

32. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00 (z wyłączeniem dni świątecznych) pod numerem telefonu ((22) 378 11 62 – opłata według stawki operatora.